WCCO EYE4 LOGO WCCO Radio wcco-eye-white01, ww color white

The Lowdown: Tyra Banks Turns 39

This morning in the Lowdown, Tyra Banks is 39 years old, Natalie Kane reports (4:23).