CBS Buzz Bus Tour Hits Minneapolis

The CBS Buzz Bus Tour is in downtown Minneapolis today (2:27).