WCCO EYE4 LOGO WCCO Radio wcco-eye-white01, ww color white

We Day Minnesota: Frank & Amelia Take The Stage

Frank Vascellaro and Amelia Santaniello addressed the crowd at We Day (4:09).

We Day Minnesota - October 8, 2013