WCCO EYE4 LOGO WCCO Radio wcco-eye-white01, ww color white

Goin' To The Lake: Birkie Elite Sprints

Chris and Amelia are in Hayward, Wis. (1:56).