Happy Birthday, Angela!

Angela Davis celebrates her birthday this Wednesday (0:22). <br><br><em>WCCO This Morning – May 1, 2013</em>